Energia Solar Fotovoltaica

oficina D’instal·lacions,
eficiència energètica i
energies renvoables

Sigues autosuficient,
produeix la teva pròpia energia.

Què és l’energia fotovoltaica?

Energia renovable basada en la transformació directe de la radiació solar en energia elèctrica gràcies a les propietats dels materials semiconductors.

Injecció a xarxa
Transformació d’energia solar en energia elèctrica per la seva evacuació a la xarxa de distribució a un preu estipulat.

Autoconsum
Transformació d’energia solar en energia elèctrica per la seva utilització a nivell intern, en substitució de la compra d’energia a la xarxa.

Què fem?

Covisa ofereix diferents tipus de serveis:

INJECCIÓ A XARXA

Projectes claus en mà de venda al mercat energètic i aconseguir una rendibilitat econòmica.

MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS

Manteniment preventiu: revisions periòdiques.
Manteniment correctiu: reparacions.

AUTOCONSUM

Projectes claus en mà per generar la teva pròpia energia elèctrica, ser autosuficient.

ASSESSORAMENT PRODUCTIU

Normativa i facturació.
Reducció costos gestió.
Control diari producció.

A qui va dirigit?

Disposem d’un especialista en funció de les caracterítiques del seu cosum.

PARTICULARS

SECTOR RURAL

SECTOR INDUSTRIAL

Com treballem?

 

1. Noves instal·lacions

 

Des de Covisa oferim un claus en mà de projecte referents a instal·lacions solars fotovoltaiques passant per:

En funció de la tipologia de la instal·lació:
1. Venda a xarxa:

· Segons quantia invertida.
· Segons superfície de coberta.

2. Autoconsum:

· Segons necessitats.

Estudi de viabilitat.
Projecte.

1. Gestió de la documentació.
2. Tramitació de la documentació.

1. Muntatge de la instal·lació
2. Posta en marxa de la instal·lació.

2. Serveis de manteniment

 

Des de Covisa oferim un claus en mà de projecte referents a instal·lacions solars fotovoltaiques passant pel seu estudi…

1. Documentació.
2. Visites a l’obra.
3. Realització de plànols “As built”.
4. Estudi de la producció energètica actual i teòrica.
5. Planificació de la producció.
6. Plantejament de necessitats de la planta.
7. Propostes de millora.

És imprescindible fer les reparacions en el menor temps possible per tal de disminuir les pèrdues per no producció de la planta, que poden resultar en grans pèrdues econòmiques. Per a tal fi, es pot incorporar un sistema de monitoratge i control per obtenir les dades en temps real i així assegurar el bon funcionament i la producció contínua. Poder analitzar la producció a distància permet avançar-se en cas de faltes i comprovar si la generació és la que correspon.
1. Lectura de comptador.
2. Mesura de radiació solar i temperatura.
3. Energia produïda pels inversors.
4. Avís en cas de parada (SMS o Correu electrònic).
5. Rearmament de proteccions a distància.
6. Càmeres de vídeo.
7. Altres.

S’actuarà en dos estadis d’operació:

3.1. Manteniment preventiu: Es realitzaran revisions periòdiques amb l’objectiu  d’evitar i prevenir possibles incidències i les seves conseqüències. D’aquesta manera s’aconseguirà augmentar la vida útil dels equips, disminuir el cost de les reparacions, etc.

3.2. Manteniment correctiu: només s’efectuarà en cas de produir-se una falta o problema en alguna de les parts de la planta. Quan hi hagi una averia es farà un diagnòstic del que ha succeït i es solucionarà el problema i el que l’ha causat perquè no es torni a produir.

Avantatges

 • Sostenibilitat
  • Reducció del CO2 per kWh/produït
 • Tecnologia avantguardista
  • Molta projecció de futur degut a l’augment de la demanda energètica.
 • Oferim un negoci
  • Ja sigui per la injecció a xarxa o l’autoconsum és un producte econòmic.
   1. En un cas destinat a la venda.
   2. En l’altre a l’estalvi.
  • Matèria prima gratuïta (actualment augment del cost de les matèries primeres)
  • Costos d’explotació realment baixos (no necessitat de personal)
  • Elevada rendibilitat econòmica.
  • Deduccions fiscals.
   1. Reducció d’impostos.

Preguntes Freqüents

Referent a general

L’energia és un bé necessari, de manera que la seva venda o consum són assegurats.

Depèn. En funció de les necessitats del client.

Totalment. La manca d’informació sobre la producció de la planta pot resultar en grans pèrdues econòmiques i si no es fan revisions periòdiques la planta pot no està operant sense saber-ho.

Referent a injecció a xarxa

Actualment les noves instal·lacions fotovoltaiques no disposen de cap retribució per part de l’Estat.

Sí. Degut a què la relació entre facturació i inversió és elevada.

Actualment el preu de compra el defineix el mercat, de manera que no requereix de cap bonificació per part de l’Estat.

Referent a autoconsum

No sempre. En funció de les característiques de la instal·lació.

Dependrà de les necessitats de cada client en cada cas.

Referent a manteniment

Sens dubte. Poder controlar diàriament la producció d’energia permet reaccionar ràpidament en cas de faltes i problemes que puguin succeir a la planta.

El Plec de Condicions de les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica determina que el manteniment es realitzarà com a mínim semestralment per a instal·lacions superiors a 100 kWp i anualment
en instal·lacions inferiors.

“Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, la electricitat i la energia atòmica; la voluntat.